PASLAUGŲ UŽSAKYMO IR  JŲ SUTEIKIMO TAISYKLĖS

Pažymėdama (-as) varnelę žemiau, aš sutinku ir esu pilnai informuota (-as) apie vasaros stovyklos “TORAS” kelialapių pirkimo, bei rezervacijos tvarką. 

 1. Kelialapių rezervacijos yra negrąžinamos ir kitais būdais nekeičiamos jeigu jūsų planai pasikeitė ne dėl mūsų kaltės (išskyrus LR valdžios apribojimus ar kitus force majeure atvejus).
 2. Jūs galite rezervaciją perleisti kitam asmeniui informavę stovyklos organizatorius savaitė laiko iki pamainos. Kitu atveju asmens keitimas nėra įmanomas.
 3. Stovyklos puslapyje www.stovykla-toras.lt nurodyta savaitės programa yra preliminari ir gali keistis nuo stovyklos dalyvių skaičiaus ir oro sąlygų. 

 

PRIVATUMO POLITIKA

Šioje privatumo politikoje pateikiame Jums informaciją apie tai, kaip paslaugų teikėjas tvarko asmens duomenis. 

Asmens duomenų tvarkymą reglamentuoja Reglamentas, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.

 

DUOMENŲ VALDYTOJAS

Stovyklos organizatorius, bei jo įgalioti ir su privatumo politika supažindinti asmenys.

 

PRIVATUMO POLITIKOJE NAUDOJAMOS SĄVOKOS

Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens identifikavimo numeris, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai, asmens buvimo vietos duomenys ir interneto identifikatorius.

Privatumo politika – šis dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir saugojimo taisyklės.

Reglamentas – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

 

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI

Duomenis mes tvarkome tik esant teisėto tvarkymo kriterijui – asmens sutikimui; kai tvarkyti asmens duomenis organizatorius įpareigoja atitinkami teisės aktai; kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl organizatorių ar trečios šalies teisėto intereso.

Mes siekiame, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų tvarkomi tik tokiais tikslais, kuriais renkami, laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo principų ir reikalavimų.

Jūs neprivalote pateikti jokių asmens duomenų, tačiau gali būti, kad tam tikros paslaugos, negalės būti suteiktos, jei asmens duomenys nebus pateikti.

 

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO APIMTIS, TIKSLAI, PAGRINDAS

Stovyklos organizatorius Jūsų asmens duomenis tvarko šiais tikslais, pagrindais ir tokios apimties:

 • vardas,
 • pavardė,
 • telefono numeris,
 • elektroninio pašto adresas.

Duomenų tvarkymo tikslas – profesionaliai suteikti siūlomas paslaugas.

 

Tiesioginės rinkodaros tikslais Mes tvarkome Jūsų duomenis tik, jei esate išreiškę sutikimą gauti informaciją apie organizatorių paslaugas, renginius ir kitą informaciją. Tiesioginės rinkodaros tikslu organizatoriai tvarkys tokius Jūsų asmens duomenis: vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą. Jūsų duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu bus tvarkomi 5 metus po sutikimo gavimo arba iki sutikimo atšaukimo. Pasibaigus sutikimui terminui ar jį atšaukus duomenys toliau nebetvarkomi, išskyrus sutikimo davimo faktą patvirtinančių duomenų saugojimą ne ilgiau kaip 10 (dešimt) metų siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius organizatorių reikalavimus. Jūs turite teisę bet kada atsisakyti gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus, susisiekdami su organizatoriais telefonu arba elektroniniu paštu.

Kiti tikslai. Organizatoriai gali tvarkyti duomenų subjektų asmens duomenis ir kitais tikslais laikydamasi Reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimų ir tvarkos.

 

KIEK LAIKO MES TVARKOME ASMENS DUOMENIS

Asmens duomenis Mes tvarkome ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, duomenų subjektai ir/ar teisės aktai. Įprastai (jei nenurodyta kitaip) asmens duomenys organizatorių tvarkomi 10 (dešimt) metų nuo asmens duomenų gavimo.

Šioje privatumo politikoje gali būti nurodyti ir kiti konkretūs asmens duomenų tvarkymo, įskaitant saugojimą, terminai.

 

TVARKOMŲ DUOMENŲ TEIKIMAS KITIEMS SUBJEKTAMS

Jūsų asmens duomenis Mes saugome konfidencialiai ir tretiesiems asmenims neperduodame, išskyrus:

 • ginčo atveju Jūsų duomenis galime perduoti teisines paslaugas mums teikiantiems asmenims
 • Jūsų duomenis galime perduoti pasitelktiems duomenų tvarkytojams, subtvarkytojams
 • Jūsų duomenis galime perduoti valstybės institucijoms bei kitiems asmenims Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka
 • Jūsų asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti teikiami šiais būdais: raštu, elektroninių ryšių priemonėmis, prisijungus prie atskirus duomenis kaupiančių duomenų bazių ar informacinių sistemų ar kitu asmens duomenų valdytojų suderintu būdu.

 

DUOMENŲ APSAUGOS PAREIGŪNAS

Duomenų apsaugos pareigūnas yra pats stovyklos organizatorius.

 

ASMENS DUOMENŲ SAUGUMAS

Stovyklos organizatorius savo vidinių organizacinių ir techninių priemonių pagalba deda visas protingas pastangas užtikrinti, jog asmens duomenys būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų. Visi asmens duomenys ir kita duomenų subjekto pateikta informacija laikoma konfidencialia. Prieigą prie asmens duomenų turi tik stovyklos organizatorius, bei jo įgalioti asmenys, kuriems ji būtina darbo funkcijoms vykdyti arba paslaugoms teikti.

 

DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS

Jūs turite šias teises: 

a) teisę žinoti (būti informuotiems) apie savo asmens duomenų tvarkymą;

b) teisę susipažinti su savo tvarkomais asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, t. y. gauti informaciją apie asmens duomenų saugojimo laikotarpį, taikomas technines ir organizacines priemones duomenų saugumui užtikrinti, gauti informaciją iš kokių šaltinių ir kokie mano asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kam teikiami;

c) teisę reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi, nesilaikant teisės aktų nuostatų;

d) teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jų asmens duomenys, išskyrus atvejus, kai šie asmens duomenys yra tvarkomi dėl teisėto intereso, kurio siekia duomenų valdytojas arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni;

e) teisę reikalauti, kad pateikti asmens duomenys būtų sunaikinti;

f) teisę reikalauti, kad būtų apriboti asmens duomenų tvarkymo veiksmai;

g) teisę reikalauti, kad tvarkomi asmens duomenys, jeigu jie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis, duomenų valdytojo būtų persiųsti kitam duomenų valdytojui, jeigu tai yra techniškai įmanoma;

h) teisę dėl asmens duomenų tvarkymo pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai;

i) teisę susipažinti su rezultatu, gautu priimant sprendimą automatizuotu būdu, pateikti savo nuomonę bei pareikalauti, kad mes peržiūrėtume sprendimą, priimtą automatiniu būdu;

j) kitas teises, nurodytas šioje privatumo politikoje ir Reglamente.

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Privatumo politikos nuostatų vykdymui ir aiškinimui yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

Privatumo politika nėra laikoma organizatoriaus susitarimu su Jumis dėl asmens duomenų tvarkymo. Šia privatumo politika Mes informuojame Jus apie asmens duomenų tvarkymo principus ir galime savo nuožiūra keisti šią Privatumo politiką, kuri įsigalioja nuo jos paskelbimo stovyklos puslapyje. Rekomenduojame reguliariai peržiūrėti mūsų Privatumo politiką.